Địa chỉ IP (Version 4) là:

 Địa chỉ IP (Version 4) là:

A. Một số 32 bits

B. Một số 64 bits

C. Không phải là một số mà là một sâu ký tự bao gồm có ký tự số và dấu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: