Địa chỉ IP nào thuộc lớp C:

Địa chỉ IP nào thuộc lớp C:

A. 191.160.73.14 

B. 223.160.9.25

C. 224.160.58.19

D. 190.160.9.34

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: