Địa chỉ IP nào thuộc lớp B:

Địa chỉ IP nào thuộc lớp B:

A. 127.160.73.114

B. 192.160.19.25

C. 126.160.158.19

D. 191.160.9.134

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: