Địa chỉ IP nào thuộc lớp A:

Địa chỉ IP nào thuộc lớp A:

A. 190.16.73.114

B. 127.116.39.25

C. 126.160.158.19

D. 128.115.91.34

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: