Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ?

Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ?

A. 192.168.1.2

B. 255.255.255.255

C. 230.20.30.40

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: