Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ?

Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ?

A. 172.16.1.255

B. 255.255.255.255

C. 230.20.30.255

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng:

Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng:

A. 155.160.255.255

B. 225.210.35.255

C. 255.255.255.255

D. 192.172.255.255

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: