Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:

Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:

A. 126.0.0.1

B. 192.168.1.1

C. 200.100.1.1

D. a, b, c đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet)?

Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet)?

A. 126.0.0.1

B. 192.168.98.20

C. 201.134.1.2

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: