Địa chỉ IP nào sau đây đặt được cho PC:

Địa chỉ IP nào sau đây đặt được cho PC:

A. 192.168.0.0 / 255.255.255.0

B. 192.168.0.255 / 255.255.255.0

C. 192.168.1.0 / 255.255.255.0

D. 192.168.1.2 / 255.255.255.0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: