Địa chỉ IP nào hợp lệ:

Địa chỉ IP nào hợp lệ:

A. 172.29.2.0

B. 172.29.0.2

C. 192.168.134.255

D. 127.10.1.1

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: