Địa chỉ IP là:

Địa chỉ IP là:

A. Địa chỉ của từng chương trình

B. Địa chỉ của từng máy

C. Địa chỉ của người sử dụng đặt ra

D. Cả ba câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Địa chỉ IP là :

Địa chỉ IP là :

A. Địa chỉ logic của một m y tính

B. Một số nguyên 32 bit

C. Một record chứa hai field chính: địa chỉ network và địa chỉ host trong network

D. Cả ba câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: