Địa chỉ IP gồm bao nhiêu byte:

Địa chỉ IP gồm bao nhiêu byte:

A. 4 byte

B. 5 byte

C. 6 byte

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: