Địa chỉ IP được biểu diễn tượng trưng bằng:

Địa chỉ IP được biểu diễn tượng trưng bằng:

A. Một giá trị nhị phân 32 bit

B. Một gi trị thập phân có chấm

C. Một gi trị thập lục phân có chấm

D. Cả ba câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: