Địa chỉ IP có độ dài:

Địa chỉ IP có độ dài:

A.  32 byte

B. 16 byte

C. 48 bit

D. 128 byte

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: