Địa chỉ IP 192.168.1.1:

Địa chỉ IP 192.168.1.1:

A. Thuộc lớp B

B. Thuộc lớp C

C. Là địa chỉ riêng

D. b và c đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Địa chỉ IP 192.168.1.1:

Địa chỉ IP 192.168.1.1:

A. Thuộc lớp B

B. Thuộc lớp C

C. Là địa chỉ riêng

D. b và c đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: