Địa chỉ IP 172.200.25.55/255.255.0.0:

Địa chỉ IP 172.200.25.55/255.255.0.0:

A. Thuộc lớp A

B. Thuộc lớp C

C. Là địa chỉ riêng

D. Là địa chỉ broadcast

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: