Địa chỉ 128.255.255.255 là địa chỉ gì?

Địa chỉ 128.255.255.255 là địa chỉ gì?

A. Broadcast lớp A

B. Host lớp A

C. Host lớp B

D. Broadcast lớp B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: