Địa chỉ 126.127.255.255 là địa chỉ gì?

Địa chỉ 126.127.255.255 là địa chỉ gì?

A. Broadcast lớp A

B. Host lớp A

C. Broadcast lớp B

D. Host lớp B

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: