Destructors can be overloaded.

Destructors can be overloaded.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: