def say(message, times = 1):

def say(message, times = 1):

print(message * times)

say(‘Hello’)

say(‘World’, 5)

Output của chương trình dưới đây là gì?

A. Hello

WorldWorldWorldWorldWorld

B. Hello

World 5

C. Hello

World,World,World,World,World

D. Hello

HelloHelloHelloHelloHello

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: