def sayHello():

def sayHello():

print(‘Hello World!’)

sayHello()

sayHello()

Output của chương trình dưới đây là gì?

A. Hello World!

Hello World!

B. ‘Hello World!’

‘Hello World!’

C. Hello

Hello

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: