def printMax(a, b):

def printMax(a, b):

if a > b:

print(a, ‘is maximum’)

elif a == b:

print(a, ‘is equal to’, b)

else :

print(b, ‘is maximum’)

printMax(3, 4)

Output của chương trình dưới đây là gì?

A. 3

B. 4

C. 4 is maximum

D. Không có đáp án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: