def printHello():

def printHello():

print(“Hello”)

a = printHello()

Khẳng định nào là đúng khi nói về đoạn code sau:

A. printHello() là một hàm và a là một biến. Cả hai đều không phải đối tượng.

B. Cả printHello() và a đều thể hiện chung một đối tượng.

C. printHello() và a là hai đối tượng khác nhau.

D. Lỗi cú pháp. Không thể gán hàm cho một biến trong Python.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: