def outerFunction():

def outerFunction():

global a

a = 20

def innerFunction():

global a

a = 30

print(‘a =’, a)

a = 10

outerFunction()

print(‘a =’, a)

Đâu là output của chương trình dưới đây?

A. a = 10 a = 30

B. a = 10

C. a = 20

D. a = 30

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: