def myfunc():

def myfunc():

try:

print(‘Monday’)

finally:

print(‘Tuesday’)

myfunc()

Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. Tuesday

B. Monday Tuesday

C. Tuesday Monday

D. Monday

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: