def maximum(x, y):

def maximum(x, y):

if x > y:

return x

elif x == y:

return ‘Các số bằng nhau’

else :

return y

print(maximum(2, 3))

 Output của chương trình dưới đây là gì?

A. 2

B. 3

C. Các số bằng nhau

D. Không có đáp án

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: