def f(value):

def f(value):

while True:

value = (yield value)

a = f(10)

print(next(a))

print(next(a))

print(a.send(20))

Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. 10

10

B. 10

10

20

C. 10

None

20

D. 10

None

None

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: