def func(a, b = 5, c = 10):

def func(a, b = 5, c = 10):

print(‘a bằng’, a, ‘và b bằng’, b, ‘và c bằng’, c)

func(3, 7)

func(25, c = 24)

func(c = 50, a = 100)

Output của chương trình dưới đây là gì?

A. a bằng 7 và b bằng 3 và c bằng 10 

a bằng 25 và b bằng 5 và c bằng 24 

a bằng 5 và b bằng 100 và c bằng 50

B. a bằng 3 và b bằng 7 và c bằng 10 

a bằng 5 và b bằng 25 và c bằng 24 

a bằng 50 và b bằng 100 và c bằng 5

C. a bằng 3 và b bằng 7 và c bằng 10 

a bằng 25 và b bằng 5 và c bằng 24 

a bằng 100 và b bằng 5 và c bằng 50

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: