Để xác định tỷ suất khả năng sinh lời của tài sản và tỷ suất kết quả kinh doanh, người ta thường sử dụng chỉ tiêu nào?

Để xác định tỷ suất khả năng sinh lời của tài sản và tỷ suất kết quả kinh doanh, người ta thường sử dụng chỉ tiêu nào?

A. Tổng số lãi trước thuế và chi phí lãi vay

B. Tổng giá trị tài sản bình quân

C. Doanh thu bán hàng thuần

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng