Để xác định tính trọng yếu của gian lận, sai sót cần dựa vào căn cứ nào là chủ yếu?

Để xác định tính trọng yếu của gian lận, sai sót cần dựa vào căn cứ nào là chủ yếu?

A. Thời gian xảy ra gian lận, sai sót.

B. Số người liên quan đến gian lận, sai sót.

C. Mức độ thiệt hại do gian lận, sai sót.

D. Quy mô báo cáo có gian lận, sai sót

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng