Để xác định kiểu chữ, kích thước, màu sắc… Ta dùng thẻ:

Để xác định kiểu chữ, kích thước, màu sắc… Ta dùng thẻ:

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: