Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím F5

B. Phím F3

C. Phím F1

D. Phím F10

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng