Để trình bày một đoạn văn bản trong tài liệu HTML ta dùng thẻ:

Để trình bày một đoạn văn bản trong tài liệu HTML ta dùng thẻ:

A.


B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: