Để tính được giá thành sản phẩm, trình tự tính giá thành phải tiến hành theo các bước nào:

Để tính được giá thành sản phẩm, trình tự tính giá thành phải tiến hành theo các bước nào:

A. Bước 1: Tập hợp chi phí, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm

B. Bước 2: Kiểm kê, xác định số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

C. Bước 3: Xác định số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ

D. Tất cả các bước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Để tính được giá thành sản phẩm, trình tự tính giá thành không bao gồm bước công việc nào:

Để tính được giá thành sản phẩm, trình tự tính giá thành không bao gồm bước công việc nào:

A. Xác định số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ

B. Xác định số lượng SPDD cuối kỳ

C. Xác định số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

D. Tất cả các bước

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng