Để tiến hành kiểm toán phai tôn trong giai đoạn nào?

Để tiến hành kiểm toán phai tôn trong giai đoạn nào?

A. Lập kế hoạch kiểm toán.

B. Thực hiện kiểm toán.

C. Hoàn thành kiểm toán (lập báo cáo kiểm toán).

D. Tất cả các giai đoạn nói trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng