Để thêm nội dung của thư viện vào trang web mà nội dung sẽ không tham chiếu đến thư viện thì nhấn phím ______________ trong khi kéo thông tin vào trang web.

Để thêm nội dung của thư viện vào trang web mà nội dung sẽ không tham chiếu đến thư viện thì nhấn phím ______________ trong khi kéo thông tin vào trang web.

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl

D. F1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: