Để tập hợp được chi phí nhân công trực tiếp, kế toán thường áp dụng phương pháp nào:

Để tập hợp được chi phí nhân công trực tiếp, kế toán thường áp dụng phương pháp nào:

A. Phương pháp trực tiếp

B. Phương pháp KẾ TOÁN

C. Phương pháp KKĐK

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng