Để tập hợp được chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, kế toán có thể áp dụng các phương pháp nào?

Để tập hợp được chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, kế toán có thể áp dụng các phương pháp nào?

A. Phương pháp trực tiếp

B. Phương pháp kế toán

C. Phương pháp KKĐK

D. Tất cả các phương pháp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng