Để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kế toán KHÔNG áp dụng phương pháp nào:

Để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kế toán KHÔNG áp dụng phương pháp nào:

A. Phương pháp kế toán

B. Phương pháp KKĐX

C. Phương pháp gián tiếp

D. Tất cả phương pháp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kế toán có thể áp dụng phương pháp nào trong các phương pháp dưới đây:

Để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kế toán có thể áp dụng phương pháp nào trong các phương pháp dưới đây:

A. Phương pháp trực tiếp

B. Phương pháp gián tiếp

C. Phương pháp kế toán

D. Tất cả các phương pháp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng