Để tạo ra những ô mà chúng có thể kéo rộng ra hơn một dòng trên bảng ta sử dụng thuộc tính:

Để tạo ra những ô mà chúng có thể kéo rộng ra hơn một dòng trên bảng ta sử dụng thuộc tính:

A. Colspan 

B. Align

C. Rowspan

D. Valign

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: