Để tạo một tab mới ta dùng ký hiệu nào sau đây?

Để tạo một tab mới ta dùng ký hiệu nào sau đây?

A. \r

B. \t

C. \f

D. \n

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: