Để tạo một RMI Registry cục bộ có thể dùng câu lệnh nào sau đây?

Để tạo một RMI Registry cục bộ có thể dùng câu lệnh nào sau đây?

A. Locate.createRegistry(1099);

B. Registry.createRegistry(1099);

C. Registry.createLocateRegistry(1099);

D. LocateRegistry.createRegistry(1099);

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: