Để tạo một khoảng trắng mới ta dùng ký hiệu nào sau đây?

Để tạo một khoảng trắng mới ta dùng ký hiệu nào sau đây?

A.  \f

B. \b

C. \r

D. \n

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: