Để tạo đường dẫn kết nối tới các anchor, chúng ta sẽ phải dùng thuộc tính… trong tag

Để tạo đường dẫn kết nối tới các anchor, chúng ta sẽ phải dùng thuộc tính… trong tag

A. Name

B. Tag

C. Link

D. Href

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: