Để tạo đối tượng lớp Socket ta có thể sử dụng cách nào sau đây

Để tạo đối tượng lớp Socket ta có thể sử dụng cách nào sau đây

A. dùng phương thức accept() của DatagramSocket

B. dùng phương thức accept() của ServerSocket

C. dùng phương thức getByName()

D. dùng phương thức getLocalHost()

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: