Để tạo đối tượng kết nối Socket theo giao thức UDP tại cổng 1234 ta chọn cách sau?

Để tạo đối tượng kết nối Socket theo giao thức UDP tại cổng 1234 ta chọn cách sau?

A.  DatagramSocket serverSocket= new DatagramSocket(1234)

B. Datagram serverSocket= new DatagramSocket(1234)

C. DatagramSocket serverSocket=DatagramSocket(1234)

D. Datagram serverSocket= DatagramSocket(1234)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: