Để sử dụng giao diện Xedap cho lớp Xedap1, ta làm thế nào?

Để sử dụng giao diện Xedap cho lớp Xedap1, ta làm thế nào?

A. class Xedap1 implement Xedap {}

B. public class Xedap1 implement Xedap {}

C. class Xedap1 implements Xedap {}

D. public class Xedap1 extends Xedap {}

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: