Để so sánh nội dung của 2 chuỗi, ta dùng phương thức nào sau đây?

Để so sánh nội dung của 2 chuỗi, ta dùng phương thức nào sau đây?

A. equals()

B. equal()

C. isEquals()

D. isEqual()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: