Để phân tích đánh gí rủi ro tiềm tàng cần có thông tin nào?

Để phân tích đánh gí rủi ro tiềm tàng cần có thông tin nào?

A. Bản chất kinh doanh của khách hàng.

B. Bản chất hệ thống kế toán, hệ thông thông tin.

C. Bản chất các bộ phận được kiểm toán.

D. Tất cả các thông tin nói trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng