Để phân loại hàng hoá, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

Để phân loại hàng hoá, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

A. Dựa vào nguồn gốc sản xuất

B. Dựa vào khâu lưu thông và phương thức vận chuyển

C. Dựa vào tính chất thương phẩm, tính chất lý, hoá

D. Tất cả các tiêu thức nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Để phân loại hàng hóa, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào?

Để phân loại hàng hóa, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào?

A. Dựa vào tiêu thức thương phẩm, tính chất lý, hóa

B. Dựa vào khâu lưu thông và phương thức vận chuyển

C. Dựa vào nguồn gốc sản xuất

D. Tất cả các tiêu thức trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng