Để phân loại công cụ, dụng cụ, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

Để phân loại công cụ, dụng cụ, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

A. :Dựa vào khâu lưu thông và phương thức vận chuyển

B. Dựa vào Nội dung, tính chất kinh tế

C. Dựa vào nguồn gốc sản xuất

D. Dựa vào tính chất thương phẩm, tính chất lý, hoá

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Để phân loại công cụ, dụng cụ, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

Để phân loại công cụ, dụng cụ, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

A. Dựa vào yêu cầu quản lý và ghi chép của kế toán

B. Dựa vào nguồn hình thành và công dụng của công cụ, dụng cụ

C. Dựa vào phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng sử dụng

D. Tất cả các tiêu thức nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng